Casa Chin

FOTOS

DESCRIPCIÓ

Reforma i rehabilitació d’un habitatge unifamiliar i adaptació a l’ús de Casa Rural.

Gràcies a l’entusiasme i consciència per a l’arquitectura sostenible i el medi ambient de l’Alma i en Jordi (clients), ens va ser possible realitzar el projecte bàsic, executiu i la posterior direcció d’obra de la rehabilitació de la Casa Chin. La intervenció realitzada va consistir en convertir la casa existent del Segle XIX en quatre peces diferenciades: 1. Casa Rural. 2. Apartament de lloguer. 3. Habitatge de la propietat (Dúplex). 4. Espai Polivalent.

L’estructura de la casa és bàsicament de pedra i fusta. El criteri adoptat per a la intervenció va ser preservar, rehabilitar i recuperar el caràcter original de la construcció. En aquest sentit, es va realitzar un treball molt artesà per a la recuperació de tots els elements deteriorats i amagats que la casa tenia darrera els seus arrebossats, parets i cel rasos. Les cobertes es van mantenir a nivell volumètric però van ser renovades en la seva totalitat per tal de reforçar l’estructura i alliberar espai a les plantes de les golfes (fumerals). Tots els elements de fusta van sanejar-se i reutilitzar-se. Els materials principals emprats per a la reforma, van ser la calç, la fusta i la pedra. Tots els productes de tractament superficials eren ecològics i naturals. Així doncs, es van emprar olis vegetals per al tractament de la fusta i pintura d’argila per al pintat de totes les parets i sostres interiors. Els envans nous i els trasdossats es van realitzar amb estructura interior de muntants i travessers de fusta i plaques de celulosa enlloc de plaques de cartró guix amb estructura metàlica. Tots aquests elements es van escollir sota criteris de bioconstrucció.

A nivell energètic, es va adoptar una estratègia d’eficiència energètica i es van aïllar totes les parets, paviments i cobertes amb aïllament de plaques de suro. Per a la generació d’aigua calenta sanitària i per al sistema de calefacció es va dissenyar una instal·lació amb caldera de biomassa. La suma de totes aquestes estratègies sostenibles va permetre obtenir una qualificació energètica “A” de tot l’edifici.