Reformes ecològiques

En una intervenció arquitectònica el factor més important per a determinar si es pot actuar de manera sostenible i conscient, és la motivació, valors i filosofia dels clients.

Són molts els casos en que els encàrrecs que rebem no són projectes d’obra nova sinó projectes i obres de reforma i rehabilitació. En aquestes ocasions, ens trobem que les preexistències de l’habitatge o edifici ens condicionen les propostes sostenibles que podem realitzar per tal de millorar l’eficiència energètica així com el confort dels espais arquitectònics amb l’ús de materials naturals. Normalment, en aquest tipus d’intervencions no podem incidir en decisions importants com l’orientació de l’edifici, l’estructura, el disseny d’obertures, materials principals dels tancaments i façanes, etc. Tot i així, hi ha un gran ventall de possibilitats per a millorar les característiques i qualitats dels materials existents o del funcionament del conjunt de la construcció.

En una intervenció arquitectònica el factor més important per a determinar si es pot actuar de manera sostenible i conscient, és la motivació, valors i filosofia dels clients. Nosaltres com a arquitectes, assessorem, informem i aconsellem sobre les millors estratègies ecològiques i materials naturals adequats per a la salut segons un tipus d’intervenció o altra, però sense el desig i voluntat de les persones per a qui va destinada la reforma, no és viable aconseguir que aquesta sigui sostenible a través de l’ús de materials naturals i estratègies ecològiques.

L’ús d’aïllaments eficients i naturals, paviments ecològics, tractament dels paraments existents o nous amb materials com l’argila, la calç o pintures sostenibles lliures de components orgànics volàtils (COV’s) són opcions sempre assequibles per a intervencions on no es puguin modificar alguns dels elements preexistents. Serà necessari en cada cas, analitzar quina és la millor opció per tal d’adaptar-nos a les existències i veure si es poden aprofitar o recuperar materials nobles de la pròpia construcció.

El canvi de fusteries o el control solar és també una mesura important per a una rehabilitació sostenible on les portes i finestres existents no són de bona qualitat. L’elecció d’unes fusteries aïllants, evitant ponts tèrmics i amb uns vidres que no generin una pèrdua tèrmica important és la base d’un bon comportament energètic de l’habitatge o edifici el qual repercuteix en l’eficiència energètica del mateix.

Optem per a una filosofia d’ecologia integradora i no radical. En aquest sentit, no rebutgem cap tipus de material en cas que el client porti una idea predeterminada per a casa seva. El que sí creiem adequat és sempre informar i assessorar al client sobre les qualitats del materials amb els seus avantatges i inconvenients.

La millor manera de convèncer a una persona per a que opti per a una reforma ecològica, és realitzar una visita a una construcció reformada sota criteris ordinaris i a continuació realitzar una visita d’un edifici reformat amb criteris ecològics i sostenibles. La percepció ambiental i arquitectònica que generen l’ús de materials naturals ens aproxima a la natura i transmet als usuaris una sensació de confort agradable i sa.

Amb petites estratègies sostenibles, es poden arribar a aconseguir resultats molt beneficiosos tant per a la salut dels usuaris així com a nivell energètic.

A continuació es mostra en forma de llistat les principals estratègies i conceptes a tenir en compte en una reforma ecològica:

 • Adequació a l’entorn i al terreny.
 1. Emplaçament i orientació
 2. Mètodes constructius
 • Utilització de materials adequats per al medi ambient i per a cada usuari.
 1. Integració en l’entorn
 2. Salut / Qualitat ambiental
 3. Cicle de vida / Petjada ecològica
 4. Materials naturals
 • Estalvi i eficiència energètica:
 1. Energies renovables
 2. Aïllaments / Estanqueïtat
 3. Ventilació i Il·luminació / obertures
 • Anàlisis de la geobiologia del lloc.
 1. Radiacions naturals ( corrents d’aigua, gas radó, línies Hartmann, etc.)
 2. Materials
 • Relació: Continent / Contingut
 1. Forma: per crear l’espai òptim segons l’activitat a desenvolupar
 2. Color: per crear l’ambient òptim segons l’activitat a desenvolupar
 3. Activitat: impuls/necessitat de les persones i del medi ambient
 4. Equilibri i Harmonia entre els diferents elements: Distribució, Il·luminació, Colors, Formes, Materials, Interiorisme (mobiliari, obres d’art, decoració…)
 • Gestió de residus.