Cases ecològiques

Ha estat mai dins d’una casa ecològica? La millor manera per a descriure els beneficis i propietats de viure en una casa ecològica seria tenir aquesta experiència en primera persona.

 

És dificil explicar en paraules totes les qualitats físiques i anímiques que té estar en un espai construït amb materials naturals i tècniques de bioclimàtica i sostenibilitat. El procés a la construcció d’una casa sostenible comença pel disseny d’un bon projecte arquitectònic. Com arquitectes, realitzem una primera visita a l’emplaçament de l’obra. És molt diferent si es tracta d’un habitatge d’un bloc de pisos enmig d’una ciutat o si es tracta d’un habitatge unifamiliar aïllat en un entorn verd i natural. La tasca de l’arquitecte comença en veure i entendre les possibilitats que el lloc, la situació i l’entorn permet realitzar sense deixar a banda la normativa tècnica i urbanística. Per tal de descriure els avantatges d’una casa ecològica, farem el supòsit que ens encarreguen el projecte i construcció d’una habitatge unifamiliar aïllat.

Un cop analitzades les condicions del lloc, l’orientació i la climatologia, establim una conversa amb el client per tal de definir el programa funcional i les necessitats d’espais i serveis que té com a futur usuari. També realitzem un primer assessorament de possibles materials per tal de veure si el client té alguna predilecció inicial o si li agrada alguna de les nostres propostes. Ja amb el programa definit, comencem a projectar la futura casa tenint en compte tots els inputs indicats pel propietari i també i molt important, recordant l’experiència de la primera visita inicial a l’emplaçament. En aquest moment és molt important la imaginació i la inspiració dels arquitectes ja que tot i que de manera encara difosa, els materials, la forma i el color comencen a materialitzar-se buscant trobar la volumetria i la relació del futur edifici amb l’entorn.

Segons l’estudi geotècnic del terreny, s’optarà per un tipus d’estructura o una altre. L’estructura serà l’esquelet de l’edifici i per tant tindrà una influència molt gran al resultat final del projecte. El desenvolupament natural del terreny i l’orientació del solar serà molt important per tal de situar les diferents estances, obertures i connexions de la millor manera per tal que la casa obtingui a través de les estratègies bioclimàtiques el millor comportament energètic. El posicionament de l’edifici en relació al sol, terreny i vegetació de l’entorn ens condicionarà posteriorment a la necessitat d’utilitzar paraments de control solar així com la necessitat d’aïllar més o menys la pell de l’edifici.

En referència als materials, sempre mirem d’evitar materials que tenen un cicle de vida molt negatiu per al medi ambient i els quals no aporten cap tipus de qualitat energètica ni espaial. En aquest sentit, és bo mirar d’evitar l’ús de ciments, plàstics o materials que requereixen un gran cost energètic per a la seva fabricació. De manera general, és aconsellable l’ús de la fusta, la terra, la calç o altres materials similars ja que tenen grans propietats tèrmiques i portants. Una gran propietat dels materials ecològics naturals és la transpirabilitat que presenten, dotant així els paraments on s’utilitzen, capacitat de regulació del vapor d’aigua de l’ambient. D’aquesta manera es tracten els paraments de la casa ecològica de manera orgànica ja que s’aconsegueix que actuï com una pell transpirable que regula la relació entre l’interior i l’exterior de la construcció igual que la pell de les persones fa amb el cos humà. Són molt importants els productes que s’utilitzen per a tractar les superfícies dels acabats de la casa. És necessari utilitzar productes ecològics que no interrompin aquesta transpirabilitat dels materials emprats ja que sino les qualitats dels mateixos es veurien anul·lades. En aquest sentit, s’han d’utilitzar pintures ecològiques de calç, argila, silicat o similar. Per al tractament de la fusta donen molt bon resultat els lasurs vegetals i olis naturals els quals protegeixen el material sense afectar a les propietats d’aquest.

És aconsellable realitzar un anàlisis previ geobiològic de l’emplaçament. Aquesta informació permet evitar el posicionament de la casa en punts energètics conflictius que poden provocar malestar o fins i tot patologies a la salut dels usuaris. A nivell d’instal·lacions, hi ha moltes maneres de fer que la casa sigui autosuficient però la instal·lació específica dependrà de les condicions climatològiques, del terreny i malauradament també de la normativa. Pel que fa a l’electricitat, és molt important realitzar una molt bona posta a terra que eviti l’acumulació d’electricitat estàtica o la formació de camps electro-magnètics a l’interior de la casa. Les estratègies de generació de calor per a l’aigua calenta sanitària i per al sistema de calefacció han d’anar acompanyades d’estratègies passives i actives a nivell del tractament dels materials i aïllaments dels tancaments de tot l’edifici.

És necessari trobar un equilibri entre la capacitat d’aïllar dels materials i la capacitat d’acumular l’energia (inèrcia tèrmica) d’aquests per tal d’optimitzar les necessitats tèrmiques interiors. Seguint el criteri anterior, el disseny i l’elecció de les fusteries serà primordial per a definir el comportament energètic de la casa ecològica. A través de les obertures vidriades aportem llum natural a l’interior de l’habitatge però si no es tracten adequadament, aquest punts poden resultar un problema per l’eficiència energètica i per tant per a la sostenibilitat de la construcció. Projectar i construir cases ecològiques no és una tasca senzilla. Actualment i degut al boom de la construcció al nostre país, treballar amb materials naturals i sobretot trobar als professionals que els sàpiguen aplicar no és tasca fàcil. Tot i així, som partidaris d’apostar per projectes sostenibles que respectin el medi ambient i que a més aportin qualitats saludables per als usuaris dels edificis.

Desitgem que amb aquestes paraules puguem transmetre el nostre entusiasme per una arquitectura sostenible i que el dia que hagin de construir-se la seva casa, optin per una casa ecològica tant per les seves qualitats arquitectòniques i saludables que s’adeqüin a les seves necessitats com perquè la seva llar representi i sigui d’acord amb els seus valors de sostenibilitat per al medi ambient i les persones.