Refugi de la Bassa d’Oles

Reforma i rehabilitació del Refugi de la Bassa d’Oles.

FOTOS

DESCRIPCIÓ

Reforma i rehabilitació del Refugi de la Bassa d’Oles.

Vam rebre l’encàrrec del Conselh Generau d’Aran per realitzar el projecte de millora d’espais i rehabilitació del Refugi de la Bassa d’Oles. La construcció existent presentava una volumetria molt irregular i els materials emprats requerien d’un alt manteniment. L’objectiu del projecte va ser rehabilitar l’edifici aplicant criteris de sostenibilitat i eficiència energètica a més d’emprar materials i estratègies que permetessin obtenir un cost de manteniment molt baix. La proposta realitzada modificava la volumetria existent, sense augmentar-la, permetent aconseguir una imatge molt més homogènia que la inicial. Mitjantçant la nova pendent de la coberta es va dissenyar una doble pell que apareixia com a una continuïtat de la coberta que protegia la façana més exposada als vents de l’entorn. D’aquesta manera, la façana principal quedava protegida de la intempèrie sense afectar la visibilitat des de l’interior gràcies a la microperforació del material. Al mateix temps, permetia tenir l’edifici segur en èpoques sense ús.

A nivell energètic, es van aïllar la coberta i les quatre façanes amb sistema SATE (Sistema Aïllament Tèrmic Exterior). A l’interior es va recuperar la planta de les golfes per a l’ús d’habitacions, que actualment es trobava en desús i es va redistribuir la planta baixa i planta primera per tal d’aconseguir uns espais mes confortables. Degut a l’emplaçament del Refugi, a més de 1.500m per sobre el nivell del mar, es va dissenyar una instal·lació autosuficient amb panells fotovoltaics i bateries per a l’obtenció d’electricitat. Addicionalment, i per raons climatològiques, es va complementar aquesta instal·lació principal amb una caldera de gasoil per tal d’assegurar la producció d’aigua calenta sanitària en dies de núvol, tempesta i neu. La planta baixa es va obrir a la cara principal connectant així l’interior amb una plataforma exterior (terrassa) permetent gaudir de la naturalesa i entorn immediat de la bassa d’Oles.